کد خبر: 212571 A

جدیدترین آمار خصوصی سازی نشان می دهد

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ابتدای سال تا ۱۱ مهرماه جاری، ۳۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که ۳۱ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال آن به صورت بلوکی، ۳۱۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی و ۷۵ میلیارد ریال به صورت تدریجی بوده است.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ابتدای سال تا ۱۱ مهرماه جاری، ۳۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که ۳۱ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال آن به صورت بلوکی، ۳۱۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی و ۷۵ میلیارد ریال به صورت تدریجی بوده است.

به گزارش ایلنا، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد ابتدای سال تا ۱۱ مهرماه جاری، ۳۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که ۳۱ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال آن به صورت بلوکی، ۳۱۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی و ۷۵ میلیارد ریال به صورت تدریجی بوده است.

همچنین از این میزان واگذاری در این مدت، ۲۵ هزار و ۶۸۷ میلیارد ریال در فرابورس، ۶ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال از طریق مزایده، ۱۱۱ میلیارد ریال در بورس و یک میلیارد ریال از طریق مذاکره خصوصی شده که ۳۱ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال آن مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۹۵ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است.

اصل ۴۴ خصوصی سازی قانون مزایده سال میلیارد صورت ریال دولتی سهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر