تایید صلاحیت شده ها مشخص شدند؛

ایلنا: تکلیف تایید صلاحیت نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال مشخص شد.