کد خبر: 165042 A

در دو بخش آقایان و بانوان؛

مسابقات انتخابی تیم‌های ملی آقایان و بانوان پیوند اعضاء در مجموعه ورزشی آفتاب تهران برگزار شد و در پایان نفرات برتر مشخص شدند.

مسابقات انتخابی تیم‌های ملی آقایان و بانوان پیوند اعضاء در مجموعه ورزشی آفتاب تهران برگزار شد و در پایان نفرات برتر مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، این مسابقات در مواد ۲۰۰۰،۴۰۰، ۲۰۰،۱۰۰ متر برگزار شد و نفرات برتر به این شرح مشخص شدند:

بخش بانوان

دوی ۱۰۰ متر رده سنی۲۹-۲۰ سال:

سمانه لیموچی با رکورد ۱۹/۸۹ از استان خوزستان مقام اول

زهره اکبری با رکورد ۲۶/۳۹ از استان چهارمحال و بختیاری مقام دوم

دوی ۱۰۰ متر رده سنی۳۹-۳۰ سال:

شیما شاه منصوری با رکورد ۱۵/۹۷ از استان خراسان رضوی مقام اول

مریم مولایی با رکورد ۱۷/۶۲ از استان فارس مقام دوم

هایده اسلامی با رکورد ۲۱/۴۶ از استان فارس مقام سوم

دوی ۱۰۰ متر رده سنی۴۹-۴۰ سال:

مهرانگیز مصدق با رکورد ۲۰/۲۲ از استان یزد مقام اول

دوی ۲۰۰ متر رده سنی۳۰-۲۹ سال:

نیلوفر محمدی با رکورد ۳۲/۴۱ از استان کرمانشاه مقام اول

سمانه لیموچی با رکورد ۴۴/۸۲ از استان خوزستان مقام دوم

پریسا رسام ۰۵/۷۹ - ۱از استان اردبیل مقام سوم

دوی ۲۰۰ متر رده سنی۳۹-۳۰ سال:

الهام روشن چراغ با رکورد ۳۶/۵۶ از استان فارس مقام اول

سکینه عزیزی با رکورد ۴۷/۰۹ از استان اردبیل مقام دوم

هایده اسلامی با رکورد ۴۷/۵۹ از استان فارس مقام سوم

دوی ۲۰۰ متر رده سنی۴۹-۴۰ سال:

مهرانگیز مصدق با رکورد ۴۵/۹۵ از استان یزد قام اول

دوی ۴۰۰ متر رده سنی۲۹-۲۰ سال:

نیلوفر محمدی با رکورد ۲۱/۵۳ - ۱ از استان کرمانشاه مقام اول

سمیه نظری با رکورد ۵۱/۶۳ - ۱ از استان اردبیل مقام دوم

دوی ۴۰۰ متر رده سنی۳۹-۳۰ سال:

شیما شاه منصوری با رکورد ۲۲/۴۷ - ۱ از استان خراسان رضوی مقام اول

مریم مولایی با رکورد ۳۵/۴۰ - ۱ از استان فارس مقام دوم

شوکت محمودپوریان ۴۹/۰۹ - ۱ از استان لرستان مقام سوم

دوی ۲۰۰۰ متر رده سنی۳۹-۳۰ سال:

الهام روشن چراغ با رکورد ۲۹/۴۱ - ۱۰ از استان فارس مقام اول

کلثوم ابراهیمی با رکورد ۱۶/۴۲ - ۱۲ از استان فارس مقام دوم

شوکت محمودپوریان با رکورد ۵۴/۶۶ - ۱۳ از استان لرستان مقام دوم

دوی ۲۰۰۰ متر رده سنی۴۹-۴۰ سال:

فرزانه حمیدی با رکورد ۰۸/۱۴ - ۱۳ از استان یزد مقام اول

بخش آقایان:

دوی ۱۰۰ متر رده سنی۲۹-۲۰ سال:

سعید سهرابی با رکورد ۱۲/۱۹ از استان فارس مقام اول

محمدرضا جوادیه با رکورد ۱۶/۸۳ از استان خوزستان مقام دوم

دوی ۱۰۰ متر رده سنی۳۹-۳۰ سال:

علی حسن شاهی با رکورد ۱۲/۷۰ از استان فارس مقام اول

سلمان نریمسا با رکورد ۱۵/۷۶ از استان خوزستان مقام دوم

مجتبی خاقی با رکورد ۱۶/۱۱ از استان اصفهان مقام سوم

دوی ۱۰۰ متر رده سنی۴۹-۴۰ سال:

مرتضی ضیایی با رکورد ۱۴/۲۲ از استان فارس مقام اول

یونس امیری با رکورد ۱۴/۶۲ از استان فارس مقام دوم

لطف اله امانی با رکورد ۱۹/۹۹ از استان چهارمحال و بختیاری مقام سوم

دوی ۱۰۰ متر رده سنی۵۹-۵۰ سال:

نبی اله مرزبان با رکورد ۱۸/۶۸ از استان مازندران مقام اول

بخشعلی بابایی با رکورد ۲۴/۲۰ از استان چهارمحال و بختیاری مقام دوم

دوی ۲۰۰ متر رده سنی۲۹-۲۰ سال:

سعید سهرابی با رکورد ۲۵/۴۱ از استان فارس مقام اول

دوی ۲۰۰ متر رده سنی۳۹-۳۰ سال:

علی حسن شاهی با رکورد ۲۶/۱۰ از استان فارس مقام اول

ابراهیم براتعلی با رکورد ۲۷/۴۷ از استان مرکزی مقام دوم

سلمان نریمسا با رکورد ۳۳/۹۰ از استان خوزستان مقام سوم

دوی ۲۰۰ متر رده سنی۴۹-۴۰ سال:

یونس امیری با رکورد ۳۰/۲۲ از استان فارس مقام اول

صمدامین صفایی با رکورد ۳۲/۲۵ از استان فارس مقام دوم

اصغر سلطانی با رکورد ۳۲/۹۱ از استان اصفهان مقام سوم

دوی ۲۰۰ متر رده سنی۵۹-۵۰ سال:

بخشعلی بابایی با رکورد ۵۵/۳۷ از استان چهارمحال و بختیاری مقام اول

دوی ۴۰۰ متر رده سنی۲۹-۲۰ سال:

فؤاد خوزم با رکورد ۵۹/۰۶ از استان کردستان مقام اول

امیر بهرامی با رکورد ۰۸/۳۲ - ۱ از استان اصفهان مقام دوم

دوی ۴۰۰ متر رده سنی۳۹-۳۰ سال:

موسی خلیفه با رکورد ۰۳/۱۶ - ۱ از استان فارس مقام اول

رضا طهماسبی با رکورد ۰۴/۰۰ - ۱ از استان اصفهان مقام دوم

دوی ۴۰۰ متر رده سنی۴۹-۴۰ سال:

صمدامین صفایی با رکورد ۱۹/۹۱ - ۱ از استان فارس مقام اول

دوی ۲۰۰۰ متر رده سنی۳۹-۳۰ سال:

رضا طهماسبی با رکورد ۰۱/۱۵ - ۸ از استان اصفهان مقام اول

مهد جمشیدی با رکورد ۱۴/۴۰ - ۸ از استان فارس مقام دوم

سید جلال امینی با رکورد ۲۲/۵۵ - ۸ از استان مرکزی مقام سوم

دوی ۲۰۰۰ متر رده سنی۴۹-۴۰ سال:

اصغر سلطانی با رکورد ۳۳/۵۰ - ۹ از استان اصفهان مقام اول

استان اردبیل استان اصفهان استان چهارمحال و بختیاری استان خراسان رضوی استان فارس استان کردستان استان مازندران استان مرکزی تیم های ملی زهره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر