خبرگزاری کار ایران

| 05:06   

تصاویری از تمرین روز شنبه هوادار در دو نوبت صبح و عصر

تمرین روز شنبه هوادار تهران در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

کد خبر : ۱۳۷۳۳۱۷