تمرین امروز زیر نظر ساپینتو برگزار شد.

کد خبر: 1327941