در گفت وگو با ایلنا مطر‌ح شد؛

ایلنا: عضو شورای عالی استان ها با انتقاد از حضور صیادان چینی در آب های خلیج فارس گفت: متاسفانه مسئولان دراین باره اطلاعات…