دریانورد مطرح کرد:

ایلنا: نماینده هرمزگان در شورای‌عالی استان‌ها با بیان اینکه دو نوع تحریم داریم، گفت: خود تحریمی بیش از تحریم بیرونی به اقتصاد…