رئیس پلیس پیشگیری ناجا:

ایلنا: رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: بیش از 85 درصد زوار اربعین به کشور باز گشته اند و در هیچ یک از مرزها، مشکل خاصی…