کد خبر: 231072 A

از سوی شورای نگهبان صورت گرفت:

اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۹ / ۱۲ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۹ / ۱۲ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان قانون اساسی محیط زیست ملی جلسه اساسنامه صندوق مورخ تأیید مغایر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر