کد خبر: 138350 A

با مخالفت نمایندگان‎؛

لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها و ارجاع آن به مجلس تصویب نشد و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی ارسال شد.

نمایندگان با طرح لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها موافقت نکردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا ‏، ابقای ماده ۷ از طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها و ارجاع آن به مجلس تصویب نشد و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی ارسال شد.

آیین نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضویت نامه نمایندگان کمیسیون رفت لغو شوراها آئین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر