کد خبر: 689188 A

ایلنا تحلیل می کند؛

ترامپ با رویکرد ناسیونالیسم پوپولیستی، ارزشهای اولیه انسانی را پایمال نمود.

فوکویاما از نظریه پردازان بنام آمریکا در سال 1992 تئوری پایان تاریخ را مطرح نمود و در این نظریه پیروزی نهایی را الگوی لیبرال دموکراسی می داند و معتقد است کمال مطلوب تمدن غرب و لیبرال دموکراسی است.

استاد وی هانتینگتون نیز  نظریه برخورد تمدن ها را ابداع می کند و اظهار می نماید تمدن غرب بدلیل برخورداری از مولفه های مردم مدارانه پیروز کشمکش با دیگر تمدن ها می شود.

اما در بازه زمانی کنونی و پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا دیگر تئوری سازی برای نشان دادن سیاست پوشالی لیبرال دموکراسی آمریکایی مجالی ندارد. ترامپ با رویکرد ناسیونالیسم پوپولیستی، ارزشهای اولیه انسانی را پایمال نمود. برخورد آمریکا با مهاجرین، تبعیض ن‍ژادی، اقدامات سلبی در برخود با مخالفین ، برخورد با اقلیت های مذهبی ،نقض معاهدات بین المللی و تحریم های یکجانبه اقتصادی از جمله مواردی است که ترامپ بصورت سیستماتیک در راستای سیاست محوری خود یعنی ناسیونالیسم پوپولیسم دست به اقدام زده است. ترامپ در الگوی لیبرال دموکراسی غربی ابرچالشی شده است زیرا چهره واقعی این الگو را پرده برداری نمود و مولفه های اساسی دمکراسی را نقص نمود و حال دیگر نمی توان صحبتی از پیروزی تمدن غربی بر دیگر تمدن ها را به میان آورد. انسانها که بصورت فطری از حقوق طبیعی برخوردارند  ترامپ و ترامپیسم این حقوق اولیه بشری را در ابتدای امر از شهروندان آمریکایی و پس از آن از جامعه بشری سلب نموده است.

آمارهای میدانی نشان می دهد پس از برتری رویکرد ترامپیستی جنبش های سفیدپوستان تبعیض گرا دوباره جان گرفتند و همچنین تبعیض بر علیه اقلیت های قومی و مذهبی بشدت افزایش یافته است.

پر واضح است ترامپ چهره واقعی الگوی خود بزرگ بینی عظمت طلبانه آمریکا را به نمایش گذاشته است.

امروز دنیا و حتی جامعه آمریکا در حیرت عجیبی بسر می برند و ترامپیست ها با رویکرد مقابله با ارزش های دموکراسی مانعی بزرگ در مقابل موج خروشان مطالبات انسانی هستند و بنظر در آینده ای نزدیک این مانع بزرگ دچاراستحاله می گردد و جامعه جهانی و جامعه آمریکا از تبعیض قومی، نژادی، دینی و غیره رهایی پیدا می کند.

یادداشت:دکتر مسعود کاوه

 

 

پوپولیسم تمدن جامعه حقوق دموکراسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر