کد خبر: 635030 A

انتقاد دبیر اجرایی خانه کارگرمازندران از مصوبه مجلس؛

دبیراجرایی خانه کارگرتشکیلات مازندران می گوید: منابع مالی صندوق سازمان معظم تامین اجتماعی متعلق به نسل های گذشته و کنونی است وکارگران ونمایندگان آنان اجازه هرگونه دست اندازی به این منابع را نخواهند داد.

به گزارش "ایلنا" ازساری، "نصرالله دریابیگی" درگفت وگویی اختصاصی ، تصمیم مجلس مبنی بر واریز 27/9   حق درمان کارگران به خزانه دولت را مورد انتقاد شدید نهادهای کارگری وجامعه بزرگ کارگران وبازنشستگان عنوان کرده ومی گوید:

چنانچه دولت ازاین تصمیم منصرف نگردد ودیوان عدالت اداری مصوبه مجلس را لغو نکند؛ کارگران درزمان مناسب پاسخ این مصوبه را خواهند داد اما عجیب آن است که نمایندگانی که با رای همین کارگران به مجلس راه یافته اند،چنین مصوبه ای را تایید وخود را درمقابل جمعیت دهها میلیونی کارگران وخانواده های آنان قرار داده اند.

این فعال باسابقه کارگری؛ مراتب انتقاد جامعه کارگری استان مازندران را به این مصوبه اعلام نموده واظهار می دارد: ازآقای دکترقاضی زاده هاشمی وزیرمحترم بهداشت سوال می کنم که چگونه به خود اجازه می دهند درباره اموال تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است، اظهارنظر نمایند؟ ایشان اگرمی خواهند مدیریت خود را به رخ بکشند؛ فکری به حال طرح تحول سلامت کنند که بزرگ ترین لطمه را به تامین اجتماعی زده ضمن آن که دولت تدبیر وامید بزرگ ترین بدهکاربه تامین اجتماعی است.

"دریابیگی"تاکید کرد: باید کارگران وبیمه شدگان تامین اجتماعی را آگاه کنیم وازتبعات وپیامدهای مصوبه مجلس بگوییم تا نسبت به احقاق حقوق خودشان حساسیت به خرج دهند وسکوت نکنند.

دبیراجرایی خانه کارگرتشکیلات استان مازندران  درادامه صحبت خود با خبرگزاری ایلنا درساری ازتهدید امنیت شغلی کارگران وگسترش قرارداد های موقت درواحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرده واظهار داشت: امروز بیش از95 درصد کارگران با شرایط قراردادهای موقت مشغول به کارند واین وضعیت همچون خوره به جان نیروی کار افتاده وانگیزه آنان برای تلاش وخلاقیت را ازبین برده که باید مسئولان کاری کنند.

"دریابیگی" تصمیم اخیرشورای عالی کاردرخصوص دائمی شدن قرارداد کارگرانی که بیش از سه سال درمشاغل با ماهیت دائمی فعال هستند را بسیارمناسب ودرجهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران  موثرعنوان نمود وگفت: درسالی که به نام حمایت ازکالای ایرانی نامگذاری شده ؛ کارگران به عنوان سربازان ایثارگرجبهه های استقلال وخودکفایی باید درکانون توجه مسئولان باشند وازحداقل های زندگی بهره مند گردند.

این نماینده کارگری دراستان مازندران وضعیت معیشتی جامعه کارگری را نگران کننده توصیف کرده ومی گوید: درشرایط کنونی هیچ گونه تناسبی میان دریافتی ها وهزینه های سنگین زندگی وجود ندارد وکارگران واقعاً تحت فشارند.

 

تامین اجتماعی جامعه درمان منابع مالی وضعیت معیشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر