کد خبر: 628018 A

نشست خبری دو عضو شورای شهرقائمشهر؛ شورا بزرگ ترندارد!

درغیبت 7 تن ازاعضای شورای شهرقائمشهر؛ دو عضواین شورا درجمع خبرنگاران عملکرد 270 روزه این نهاد را تشریح وبه سوالات نمایندگان رسانه ها پاسخ گفتند.

به گزارش "ایلنا" ازقائمشهر، مهمترین مواردی که دراین نشست خبری مطرح شد می توان به ورود برخی اعضای شورای شهر به موضوع پیمانکاری ها، مشکل چند ماهه بیمه پرسنل شرکتی، عدم پرداخت مطالبات پرسنل خدمات شهری، میزان دریافتی اعضای شورا، وضعیت کارخانه نساجی، کودکان کار و... اشاره نمود.

خبرگزاری "ایلنا" ضمن انتشاربخش هایی ازاین نشست خبری پرچالش، به زودی تحلیلی مبسوط ازحواشی این گزارش ارایه خواهد کرد.

بنابراین گزارش، "محمد علی شیرسوار" عضوشورای شهرقائمشهرمی گوید: بزرگ ترین ضعف شورای قائمشهرنداشتن بزرگتر است اما این حرف من به منزله فقدان افراد معتبروبزرگ درشورا نیست؛ نداشتن بزرگ منشی وجمع کردن فضای مدیریتی مجموعه ضعف بزرگ شوراست واین موضوع درشهرستان قابل لمس می باشد.

این عضو شورای شهردرمورد برخورد نامناسب با دستفروشان ازسوی ماموران سد معبراظهارمی دارد: این موضوع درکل کشورهم به چشم می خورد؛ به عنوان عضو شورا نگاهم نسبت به مردم عقد دائمی است ومنافع مردم برای بنده اهمیت دارد ولی ازآن جهت که کارمندشهرداری هسنم ازماموران دفاع می کنم چرا که آنان بدون آموزش وگزینش مناسب وروانشناسی اخلاقی مشغول به کار می شوند ونحوه برخورد را درست نمی دانند.

وی بزرگ ترین ضعف وپاشنه آشیل شهردارقائمشهررا نساجی این شهرستان عنوان کرده و می گوید: بدون اطلاع ما مدیرعامل کارخانه نساجی تغییرکرد وافرادی که به عنوان ناظرونماینده درشهرهستند برحضور وی مهر تایید زدند اگرچه بدون اطلاع ما بود لیکن فرد مناسبی انتخاب شد ودرادامه تمامی 9 نفراعضای شورا با مدیرعامل همراه شدند.

"شیرسوار" درادامه صحبت های خود گفت: بعد ازسه ماه بحران های کارگری پیش آمد وعده ای ازمطالبات این قشرزحمتکش سوء استفاده کردند و آنها را تحت فشارگذاشتند تا مدیرعاملی که با فشارمنصوب شد به یک باره برکنارشود ویکی ازاعضای هیات مدیره کارخانه را به مدیرعاملی انتخاب کنند وامروز استراتژی حاکم برنساجی حول محورشیب نامحسوس روبه سقوط است.

 

رسانه شورای شهر کودکان نساجی شورا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر