کد خبر: 614803 A

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران:

مدیرکل سابق تعاون، کار ورفاه اجتماعی مازندران گفت:حمایت ازکالای ایرانی درحد شعار وبیانیه باشد؛ دغدغه های رهبری ماندگارخواهد بود.

"علی بابایی کارنامی" کارگرچوب وکاغذ مازندران بوده، شایستگی هایش تا حدی بوده که ازسوی کارگران به عنوان مسئول شورای این واحد بزرگ صنعتی انتخاب می شود؛ ریاست کانون شوراهای استان مازندران را عهده دارمی شود وبعد هم مدیرکل تعاون وکار ورفاه اجتماعی!

وقتی پای صحبت های این خبره کارگری وصاحب نظردرامورروابط کار وکارشناس حوزه های اقتصادی به خصوص حوزه کارگری می نشینی ازایده هایش وهمنشینی با اولذت می بری! "علی بابایی کارنامی" سخنورخوبی است؛ آینده نگری اش درحوزه های مختلف قابل توجه می باشد ومی توان به توانمندی های بالایش پی برد.

زمانی که مدیرکل تعاون وکارورفاه اجتماعی استان بود؛ اورا مدام درمحیط های کارگری می دیدی, بدون تکلف وبی ریا درجمع کارگران حاضر می شد وازنقش ارزنده اشان سخن می گفت ومدام پیگیرمطالبات آنان بود.

به بهانه نامگذاری سال جدید با عنوان "حمایت ازکالای ایرانی ودرآستانه هفته کارگروروزجهانی کارگرگفت وگوی کوتاهی با او انجام دادیم؛

این فعال سابق کارگری دراستان مازندران درابتدا ضمن تبریک فرارسیدن هفته کارگر؛ فلسفه نامگذاری اول ماه مه به عنوان روزکارگررا مهم توصیف کرده ومی گوید: این ایام بهترین فرصت برای معرفی جایگاه کارگردراقتصاد کشوروفرآیند توسعه است وبه دورازشعارواحساسات باید اذعان داشت که وضعیت امروزجامعه کارگری ایران به هیچ وجه متناسب با شأن ومنزلت این قشرزحمتکش وتاثیرگذاردرتوسعه صنعتی وشکوفایی اقتصاد نیست وباید تجدیدنظری جدی درسیاست گذاری ها وتصمیمات مرتبط با این قشرمحترم ونجیب به عمل آید.

"بابایی کارنامی" می گوید: همه ساله درچنین ایامی همه عزیزان مسئول بهترین واژگان واصطلاحات را درتجلیل ازکارگران به کارمی گیرند ومایه تعجب است که اگرجامعه کارگری اینقدرمهم می باشند؛ چرا هیچ همتی برای ارتقاء معیشت وسطح زندگی آنان انجام نمی شود واین قشرشریف مدام باید درناامنی شغلی وناامنی اقتصادی واجتماعی به سرببرد!

او ادامه می دهد: بهترین قوانین دنیا را داریم اما کارگران به لحاظ امنیت شغلی دربدترین شرایط ممکن به سرمی برند؛ قوانین جاری ما دربرگیرنده کامل ترین متون درحمایت ازکارگران می باشند اما زندگی کارگران درواقعیت ها رامشاهده کنید!

مدیرکل سایق تعاون وکار ورفاه اجتماعی مازندران ادامه می دهد: دردین مبین اسلام همواره برعزت نفس کارگران وحفظ کرامت او تاکید شده ؛ آیا درعمل ودرعالم واقعیت هم این چنین است؟ اگرتصمیات زیبا ودلربای مسئولان اجرایی می شود؛ پس چرا اوضاع کارگران این چنین وخیم است؟

بابایی کارنامی البته تلاش مسئولان نظام ودولت ووزرای گذشته تعاون وکارووزیرمحترم تعاون وکار ورفاه اجتماعی دولت تدبیروامید را درحوزه روابط کاروارتقاء سطح معیشت کارگران را ارزنده ودرخور تحسین دانسته ومی گوید: تلاش ها کافی نیست و باید درمورد ماهیت تصمیم گیری ها وتصمیم سازی ها تعمق کرد ونتایج حتصله را بررسی وتحلیل نمود تا طرح وطرح های تازه ای اتخاذ واجرایی گردند.

وی می گوید: آنچه آرمان امام راحل بود ودرگفتمان رهبری شاهدیم ، مبین دغدغه های جدی آنان درحوزه معیشت کارگری ولزوم حفظ کرامت نیروی کارو بهبود زندگی آنان است وآنچه درواقعیت می بینیم عقب ماندگی محسوس جامعه کارگری دردستیابی به یک زندگی آبرومندانه وقابل قبول می باشد؛ حال با چنین وضعیتی آیا می توان توقع داشت این عنصرمهم درفرآیند تولید با جان ودل برای رونق اقتصادی کشورتلاش مضاعف نماید وازجان مایه بگذارد؟

او می گوید: اگرمنیت ها به وحدت وهمدلی برای احقاق حقوق کارگران تبدیل شود ویک دورهمی بزرگ نهادهای کارگری شکل گیرد می توان تصمیم سازان را برآن داشت که برای بهبود زندگی کارگران وتامین حداقل ها تلاش کنند وازشعارگفتن دست بردارند؛ توجه داشته باشیم که اگرکارگران به نظام ودولت بی اعتماد شوند اتفاقات نامیمونی درحوزه کاروتولید روی خواهد داد اگرچه درحال حاضرنیزبین کارگران ودولت ومردم ودولت فاصله ای نگران کننده روی داده وباید نگران بود.

رئیس اسبق کانون شوراهای اسلامی کارواحدهای تولیدی مازندران یادآور می شود: با صراحت عرض می کنم آنانی که می توانند برای بهبود وضع کارگران گام های ارزنده ای بردارند یا به سمت وسویی دیگر رفته اند وازخط خارج شده اند ویا بی تفاوتی را درپیش گرفته اند ومیدان را به نفع کسانی خالی کرده اند که فقط درکلام ؛ دلسوزهستند ودرعمل خیر!

بابایی کارنامی با انتقاد شدید ازگروه ها وافرادی که وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی را متولی اصلی اشتغال معرفی کرده وبه هربهانه ای به وزیر ووزارتخانه هجوم می برند؛ گفت: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مانند دبیرخانه ای است که محل تجمیع اندیشه ها و آراء برای اتخاذ بهترین تصمیم هاست اما چرا این وزارتخانه را مسول اصلی می دانند وهجمه پشت هجمه؛ برصاحبنظران وخبرگان معلوم نیست!

او می گوید: چرا نباید به صنعت ومعدن؛ بنیاد مستضعفان؛ راه وشهرسازی و... ایراد گرفت؛ چرا نباید به رسانه ای ها ایراد گرفت؛ چرا نباید همه دستگاه ها ونهادها را به باد انتقاد گرفت؟ چرا فقط وزارت تعاون وکار؟ این وزارت خانه متولی تنظیم روابط کار است وبهترین وشایسته ترین وزیردراین حوزه مشغول به خدمت می باشد!

این کارشناس حوزه کارواشتغال مخالفت وزیرتعاون وکاربا تزریق بی برنامه پول برای اشتغال زایی درکشوررا به جا وناشی ازدلسوزی وآینده نگری این عضو کابینه عنوان کرده ومی گوید: تزریق ده ها وشاید صدها میلیارد پول به جامعه درقالب طرح هایی تحت عنوان اشتغال دربنگاه های زود بازده نتیجه اش شکست طرح درسال های گذشته بود وامروزبه جای آن که فرهنگ اشتغال زایی درواحدهای کوچک را ترویج دهیم ویا به مشاغل خانگی وروستایی اهمیت دهیم؛ فرهنگ زشت پشت میزنشینی را درجامعه ترویج می دهیم وهمه به دنبال کسب عنوان کارمندی و... هستند!

بابایی کارنامی ادامه می دهد: دولت باید عدالت دراشتغال زایی را گسترش دهد؛ همه مناطق باید درکانون سرمایه گذاری دولت مورد توجه باشند؛ دولت برای هدایت نقدینگی های سرگردان درجامعه که به شدت تورم زا هستند، باید نقشه راه تدوین وارایه نماید وبرای این مهم باید اعتماد ازدست رفته مردم به دولت ونهادها باید بازگردد. چگونه می توان باورداشت که مردم 20 میلیارد دلارارزخارجی درمنازل خود نگه داری کنند ونقدینگی اشان را به بانک ها نسپارند؛ مفهوم این آمارها چیست؟ دولت وارکان نظام چه کرده اند که مردم ازسرمایه گذاری دربانک ها که می تواند منجربه سرمایه گذاری درطرح های اشتغال زا شود؛ خودداری می کنند وهرروزعرصه سرمایه گذاری خود را تغییر می دهند بی آن که کشورازاین ظرفیت های بالا بهره مند گردد.

این صاحب نظردرحوزه های کار واقتصادی حمایت ازکالای ایرانی را که به تدبیررهبرمعظم انقلاب برای سال جدید نامگذاری شده بسیارمناسب وارزنده ونجات بخش اقتصاد کشورمان دانسته ودرعین حال می گوید: زمانی کالای ایرانی درسبد مصرف ایرانی ها گنجانده خواهد شد که دارای کیفیت مناسب وهم سنگ کالاهای خارجی باشد درغیراین صورت متاسفانه منویات رهبرانقلاب محقق نخواهد گشت.

او می گوید:باید واقعیت ها را گفت وجسارت انتقاد را داشته باشیم ؛ سوال من این است که کارآفرینی که قراراست کالایی با کیفیت خوب تولید کرده ومحصولاتش جایگزین کالای خارجی واجناس قاچاق گردد؛ می تواند با تسهیلات 20 درصدی وبالاتربا رقبای تا دندان مسلح رقابت کند ودرمیدان بماند؟ حمایت های عملی دولت ازکارآفرینان اگردرحد شعاروبرنامه روی کاغذ باشد نمی توان برنامه ملی حمایت ازکالای ایرانی را محقق ساخت وهمه اینها درحد شعارودغدغه های رهبری ماندگار!!

این صاحب نظردرحوزه های اقتصادی ظرفیت های صنعت گردشگری درمازندران را بسیاربالا ودرآمدهای حاصل ازاین صنعت ومیزان اشتغال زایی را بسیارعالی می داند ومی گوید: اگرهمدلی وانسجام باشد می توان امیدواربود که سرمایه گذاری خارجی درحد 1200 میلیارد تومان درصنعت گردشگری استان محقق شود اما چرا سرمایه گذاراستان سمنان را برمازندران وامارات را برایران ترجیح می دهد، سوال بزرگی است که باید مسئولان استان وکشوری پاسخ دهند!

بابایی کارنامی درخاتمه گفت وگوی صمیمانه خود با خبرگزاری" ایلنا" وروزنامه کاروکارگردرمرکزمازندران درباره مصوباتی همچون واریزحق درمان کارگران به حساب خزانه دولت که به همت وتلاش وزیرمحترم بهداشت صورت گرفته می گوید: آقایان اگرتوانستند ازطرحی همچون طرح تحول سلامت دفاع منطق نمایند وبه اشتباهات خود پی بردند واعتراف نمودند درباره نتایج ناموفق واریز حق درمان کارگران به خزانه دولت وعواقب آن نیزسخن خواهند گفت وقطعا این سیاست؛ ناموفق ومحکوم به شکت است.

او گفت: این چنین اقداماتی به منزله دست اندازی به منافع وسرمایه جامعه بزرگ کارگری وبیمه شدگان وبازنشستگان است ونمی توان جلوی اعتراضات به حق کارگران را گرفت.

مدیرکل سابق تعاون وکار ورفاه اجتماعی مازندران؛ جامعه کارگری وتشکیلات خانه کارگراستان را متحد ومنسجم دانست وگفت: سال ها افتخارهمکاری وهمراهی با تشکیلات کارگری استان را داشته ام واعتقاد دارم انسانهایی پاک نهاد وخدوم دراین تشکیلات به جد پیگیر مطالبات وخواسته های قانونی کارگران شریف وقدرشناس استان مازندران هستند ودرشرایط کنونی باید همدل ویکپارچه درکناریکدیگربرای پیشبرد اهداف مقدس کارگری تلاش نمایند.

 

 

 

اشتغال دولت سلامت حقوق کارگران مدیرکل تعاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر