کد خبر: 565991 A

به بهانه روزمجلس وشهادت آیت الله مدرس؛

دهم آذرسالروزشهادت روحانی بزرگوار، آیت الله مدرس وروزمجلس نامگذاری شده وشاید بهترین فرصت برای تبیین وظایف ورسالت خانه ملت ونمایندگان مردم باشد.

به گزارش ایلنا از ساری ،قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران نقش بسیارمهم قانون گذاری ونظارت برنحوه اجرای قوانین درکشور را داشته ونقش غیرقابل انکاری درتحقق اهداف وبرنامه های توسعه کشورایفاء می نماید.

درتوصیف جایگاه بسیارارزشمند خانه ملت درعرصه های گوناگون هرچه گفته شود وبه قلم آید، قطره ای ازاقیانوس خواهد بود واشاره به بیانات امام راحل که "مجلس در راس امور است" ومروری برسخنان رهبرمعظم انقلاب درخصوص جایگاه این نهاد قانونگذار، بیانگرنقش واثرگذاری مجلس برروند پیشرفت کشورمی باشد.

با نگاهی به عملکرد مجلس درطول قریب نزدیک به 40 سال گذشته؛ به این واقعیت خواهیم رسید که درهرمقطعی که مجلس پویا وروبه جلو حرکت نموده وبراساس اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی عمل نموده وبا دولت همراه وهمگام بوده اتفاقات میمون وخوبی درعرصه قانون گذاری وبرنامه ریزی کشورصورت پذیرفته وبرنامه های توسعه ای با شتاب لازم پیش رفته ومتاسفانه درمقاطعی ، نقش یک بازدارنده ومانع را ایفاء نموده که خوشبختانه آثارسوء آن نتوانسته خللی درعزم واراده مسئولان ومردم برای استمرارپیروزی ها وکامیابی ها ایجاد نماید.

درکشورمان قوانین جامع وکامل وپیشرفته ای درعرصه های مختلف ازجمله مباحث مربوط به مجلس شورای اسلامی داریم ودرهرمقطعی مردم فهیم وآگاه کشورمان با عمل به تکلیف خویش حضوری شایسته درانتخابات داشته وتلاش نموده اند شایسته ترین افراد را به خانه ملت معرفی تا به عنوان منتخبان ملت وظیفه مهم وسرنوشت سازقانون گذاری ونظارت برحسن اجرای قوانین را انجام دهند.

دراین مقاله قصد بررسی عملکرد نمایندگان محترم مجلس ومنتخبان بزرگواراستان مازندران دربزرگ ترین مرکزتصمیم گیری را نداریم وروزمجلس را بهانه ای دیدیم تا ازتلاش نمایندگان محترم مردم استان درخانه ملت قدردانی نماییم و به آنان خداقوت وخسته نباشیدی بگوییم.

به عنوان یک رسانه بی طرف که متعهد است درجهت توسعه مازندران وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهد؛ ضمن توصیه به منتخبان محترم مردم به پرهیزازهرگونه حاشیه ای و پرداختن به وظایف بسیارخطیر نمایندگی مردم وتلاش برای گره گشایی ازمشکلات استان دربخش های مختلف که به کرات گفته شده وهمگان برآنها واقف هستند؛ انتظار می رود که رسانه ها را به عنوان مشاورین امین وبازوی اجرایی خویش قلمداد نموده وبا اطلاع رسانی دقیق وبه موقع ازاقدامات خویش؛ افکارعمومی را درجریان آنچه می گذرد قرارداده وبی شک اگرچنین گردد و وحدت وهمدلی دردستورکارمسئولان محترم استان ومجمع نمایندگان مازندران قرارگیرد که انشاء الله این چنین است؛ شاهد پویایی بیش ازاستان درزمینه های مختلف بوده وبا عزم واراده ای که دررفتار وگفتاراستاندارجدید مازندران دیده ایم واستقبال نمایندگان محترم استان ازتغییرات کنونی، قطعا آینده ای روشن درانتظاراین استان ثروتمند وپرظرفیت ومستعد خواه بود. انشاء الله

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

محمد درخشنده

 

خانه ملت رسانه نظام جمهوری اسلامی ایران نظام مقدس جمهوری اسلامی ساری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر