کد خبر: 562023 A

عملکرد شوراهای شهروروستا درطول دو دهه گذشته به رغم تمامی مشکلات وموانع واختلاف نظرها درنوع خود قابل توجه بوده وازآن به عنوان نماد عینی مشارکت آحاد مردم درمدیریت امورشهرها وروستاها نام برده می شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از ساری،دردوران پرافتخارنظام جمهوری اسلامی ایران هرزمانی که وحدت وانسجام دردستورکارقرارگرفته شاهد موفقیت ها وتوفیقات روزافزون درتمامی عرصه ها بوده ایم وهرمقطعی به هردلیلی تشتت واختلاف نظرجایگزین اتحاد وهمدلی گشته لطمات جبران ناپذیری متوجه نظام ودولت وارکان مختلف کشورشده وازاین روباید گفت که زمان بهترین شاهد وگواه برعملکردمان است.

عملکرد شوراهای شهروروستا درطول دو دهه گذشته به رغم تمامی مشکلات وموانع واختلاف نظرها درنوع خود قابل توجه بوده وازآن به عنوان نماد عینی مشارکت آحاد مردم درمدیریت امورشهرها وروستاها نام برده می شود.

شوراها منتخب مردم بوده ورسالت خطیری برعهده آنان دربخش های مختلف است وازجمله مهمترین وظیفه ازوظایف 34 گانه این نهاد می توان به انتخاب شهردار ونظارت برعملکردش وهمچنین تلاش برای شفاف سازی مالی وتصویب بودجه جهت اجرای طرح های عمرانی وشهری اشاره نمود.

انتخابات اخیرشوراهای شهر وروستا درسال 96 باشکوهی وصف ناپذیربرگزار ومنتخبان مردم دراین نهاد تصمیم گیر وتاثیرگذارمشخص وبه این نهاد راه یافتند؛ شورای شهرساری نیزبا تمام حواشی مرتبط به تایید مراجع ذیصلاح رسیده ونمایندگان مردم واردعرصه ای جدید ازمدیریت شهری و تصمیم گیری راجع به آینده مرکزمازندران شدند.

مردم با توجه به ترکیب شورای تازه شهرساری امیدوارند نمایندگانشان با بهره گیری ازتجارب خویش گام های بلندی را درجهت توسعه امورشهری واستمرارپیشرفت های ساری بردارند؛چرا که شوراها دراین سالها به پختگی قابل قبولی دست یافته وانتظار می رود به دورازآزمون وخطا راه صواب را درپیش گرفته ومحرک توسعه همه جانبه شهرها باشند.

درروزهای اخیراظهارات برخی نمایندگان مردم درشورای شهرساری درباره بعضی مسایل ازجمله عملکرد مالی شهردارورسانه ای شدن برخی اختلاف نظرها به حساسیت افکارعمومی منجرگشته و به نظرمی رسد اگرتدبیری اندیشیده نشود ومسایل به طور منطقی حل وفصل نگردند، اعضای شورا بیش ازآن که درمتن باشند، به حاشیه کشیده شده وروند برنامه ریزی وتصمیم گیری جهت توسعه شهری مختل گردد.

شهردارجوان ومحبوب شهرساری دراین سالها کوشیده با اجتناب ازورود به مسایل حاشیه ای درجهت عمران و آبادانی مرکزمازندران گام های ارزشمندی را برداشته و الحق والانصاف تغییراتی شگرف درساری ایجاد نماید والبته اگرحمایت ها وپیگیری های اعضای محترم شورا نبود، دسترسی به چنین موفقیت هایی آنچنان که باید ممکن نمی شد.

امروزافکارعمومی اعتقاد راسخ دارند که درسایه تجارب ارزنده شهرداروهمدلی منتخبان مردم با ایشان می توان به توسعه وآینده امیدبخش شهرساری دل بست وروا نیست که با برخی اظهارنظرها وموضع گیری ها زمینه بی اعتمادی مردم به مسئولان را فراهم نمود؛ ازاین رو انتظارمی رود که خدمتگذاران مردم به جای رسانه ای کردن برخی مسایل ؛ با گفت وگو ومذاکره به نتیجه رسیده وهم وغم اشان گره گشایی ازمشکلات شهر وتلاش برای آسایش مردمی باشد که شایسته بهترین خدمات هستند.

خدایا چنان کن سرانجام کار          تو خوشنود باشی و ما رستگار

محمد درخشنده

 

 

بودجه جمهوری اسلامی ایران رسانه مشکلات برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر