استاندار لرستان:

ایلنا: سید موسی خادمی یکی از عوامل نبودن توازن توسعه منطقه‌ای را بخشی‌نگری و حرکت مستقل بخش‌ها عنوان کرد.