کد خبر: 213079 A

عکاس: هادی چهرقانی

نشست خبری همایش بین المللی حکومت علوی، نگاهی پس از ۱۴ قرن، در دانشگاه مفید قم برگزار شد.

قم برگزار تصویری المللی همایش هادی حکومت عکاس علوی چهرقانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر