کد خبر: 657641 A

پیام منظوم محمدعلی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر، در سوگ درگذشت عزت الله انتظامی، چهره ماندگار و پیشکسوت عرصه بازیگری منتشر شد.

به گزارش ایلنا، پیام منظوم محمدعلی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر، در سوگ درگذشت عزت الله انتظامی، چهره ماندگارو پیشکسوت عرصه بازیگری منتشر شد.

عزت الله انتظامی رفت

هنری اوستاد نامی رفت

فضل موروثی و عظامی نیست

سامی آمد وی و عصامی رفت

گاوبازیش صرف بازی نیست

راوی رمز خویشکامی رفت

خان خالوش عکس هالو بود

از میان خالوی گرامی رفت

خان والاش زال دستان بود

زال دستانسری سامی رفت

هرچه در دهر خاتمی دارد

دشتکی بار بست و جامی رفت

خاتم لعب انتظامی بود

افضل عارفان عامی رفت

نودوهفت و الف و سیصد سال

سال تاریخ ما تمامی رفت

انتظامی طریق عزت جست

زین خطر گاه بی نظامی رفت

عزت الله انتظامی محمدعلی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر عزت الله انتظامی درگذشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر