کد خبر: 360665 A

ایلنا: نود و هشتمین شماره هفته نامه «کتاب هفته» با مروری بر داستان‌های عاشقانه ایرانی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب هفته مجله‌ای درباره ادبیات، فرهنگ، هنر و جامعه با پرونده‌ای درباره ادبیات عاشقانه ایرانی به دکه‌ها بازگشت. حسین واحدی‌پور مدیرمسئول این هفته‌نامه در یادداشت آغازین مجله از تغییراتی در اساس کار نشریه سخن گفته و سردبیری آن را به شورای نویسندگان محول کرده است. او درباره خط مشی نشریه می‌گوید:« خط مشی کلی نشریه همان موضوع ادبیات، فرهنگ و هنر، جامعه و... است اما قصد داریم در شماره‌هایی هم موضوع خاصی را در ادبیات مورد بررسی قرار دهیم و عقاید متفاوت نویسندگان آن موضوع را بدون هیچ موضعی از نظرتان بگذرانیم».

کنجکاوی‌هایی درباره‌ی گفتمان عشق در ادبیات داستانی ایران موضوع سرمقاله شماره جدید کتاب هفته است. در بخش‌هایی از این سرمقاله می‌خوانیم:« اغلـب کسـانی کـه در زمـره اهالـی دور و نزدیـک ادبیـات امـروز ایـران قـرار دارنـد (خاصـه نسـل ) احتمـالا درگیـر شدنشـان بـا ایـن مقولـه از دوران 6۰ و اوایـل تـا اواسـط دهـه ۵۰متولدیـن دهـه نوجوانـی آغـاز شـده و بـاز احتمـالا بـا خوانـدن رمان های جـواد فاضـل و بعـد لابـد نوبـت رسـیده بـه «دزیره»، «بـر بادرفتـه»، «پر»، «قصـه عشـق»، «پیمـان عشـق»، «غـرور و تعصـب»، «عشـق هرگـز نمی میـرد هایـی آغـاز کرده انـد کـه روزگاری در میـان خانواده هـا دست به دسـت می شـدند: رمان هـای جیبـی ر. اعتمـادی، نوولت هـای حسـینقلی مسـتعان، داسـتان » و امثالهـم. چیـزی کـه خیلی هـا را عاشـق ادبیـات کـرده، خـود عشـق بـوده. داسـتان های عاشـقانه، نقطـه پیونـد چندیـن نسـل بوده انـد بـا ادبیـات. سـوژه عشـق، پیرنـگ عشـق و رگه هـای عاشـقانه به نوعـی بـرگ برنـده و خصلـت کاریزماتیـک داسـتان و داستان نویسـی بوده انـد. عشـق نقطـه عزیمـت اسـت بـرای داسـتان نویس. عزیمتـی به سـمت فانتـزی و دنیـای پدیده هـای فانتاسـماتیک. جایـی کـه دروازه هـای شـهر تخیـل بـه روی ذهـن گشـوده می شـود و نویسـنده ابتـدا شـاید تنهـا یـک بازنمایـی حسـی رقیـق را رقـم می زنـد و بعـد عمیق تـر و دقیق تـر می شـود و لایه‌هـای خفیـه روان و حـس خـود را وامـی کاود و بـه کشـف می‌رسـد. پـس شـاید بشـود گفـت همـه بـا عشـق شـروع می کننـد. عشـق بـه معنـای محـض سـانتی مانتال اش. عشـقی زمینـی و هیجانـی».

عاشقانه‌نویسی در ایران با عنوان «عشق‌های افلاطونی» و مروری بر آثار نویسندگانی چون حسینقلی مستعان، فتانه حاج سیدجوادی، فهیمه رحیمی، م مودب‌پور، نسرین ثامنی و نازی صفوی. ادبیات روشنفکری و تم عاشقانه با عنوان «یک عاشقانه ناکام» و مرور آثار بزرگ علوی، سیمین دانشور، محمود دولت‌آبادی، نادر ابراهیمی، هوشنگ گلشیری و ... نظرسنجی بهترین رمان‌های عاشقانه به انتخاب نویسندگان و منتقدان و گزارش میدانی از پرفروش‌ترین رمان‌های عاشقانه در کتابفروشی‌ها از دیگر بخش‌های پرونده جدیدترین شماره هفته‌نامه «کتاب هفته» هستند.

نود و هشتمین شماره هفته‌نامه «کتاب هفته» با مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور و سردبیری شورای نویسندگان با قیمت پنج هزار تومان روی پیشخوان کتابفروشی‌ها و دکه‌های مطبوعاتی قابل دسترسی است.

«کتاب هفته» به دکه‌ها بازگشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر