علیرضا رمضانی

حضور مردم در مقابل بیمارستان جم بعداز خبردرگذشت محمدرضا شجریان-2

عکاس:علیرضا رمضانی
کد خبر : ۹۷۹۷۰۸