علیرضا خضرائی

مراسم احیای شب بیست ویکم ماه رمضان - امامزاده صالح (ع)

عکاس: علیرضا خضرایی
کد خبر : ۲۸۹۰۵۶