گروه نمایش مفید هم زمان با هفته ملی کودک، با بازی و نمایش به استقبال از کودکان بستری در بیمارستان های تهران و کودکان ساکن در مناطق محروم رفت.

کد خبر: 212834