مراسم روز جهانی کارگر مصادف با ۱۱ اردیبهشت(یکم ماه مه) که در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی با حضور رئیس جمهور، علی ربیعیوزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی و علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر برگزار شد.

کد خبر: 164519