مه گرفتگی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

عکاس: مهدی نصیری
کد خبر : ۱۴۶۲۷۵۶