نخستین موت‌کورت ملی پیگیری تحریم‌های یک‌جانبه و تبعیت از آن‌ها

 نخستین موت کورت پیگیری تحریم های یک جانبه و تبعیت ازآن ها روزدوشنبه،14اسفند با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، ستاد  حقوق بشر و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

 

 

 

عکاس: هوشنگ هادی
کد خبر : ۱۴۵۵۸۰۹