اربعین در عراق

اربعین سال 1445 قمری با شکوه وصف ناپذیری برگزار گردید.

مهدی کریمی سودرجانی
کد خبر : ۱۳۹۴۷۲۴