کوله پشتیهای عاشقی

کوله پشتی در سفر اربعین یکی از ملزوماتی است که همیشه یارو و همراه صاحب آن است .

مهدی کریمی سودرجانی
کد خبر : ۱۳۹۴۷۱۷