آخرین نشست خبری حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در سال ۱۴۰1 با حضور خبرنگاران رسانه ها در ساختمان وزارت خارجه ایران برگزار شد.

 

کد خبر: 1342197