حمید لطفی یا "حمید خیاط" از سال چهل و نه مشغول خیاطی است. خیاطی در محله قدیمی جیحون. حمید هنوز با وجود تجهیزات پیشرفته و توسعه صنعت نساجی با همان ابزاری کار می کند که پنجاه و دو سال پیش خریده است. رد سختی کار با این تجهیزات به وضوح بر روی دستان پینه بسته‌اش مشهود است. مغازه‌ دو نبش و کهنه‌ی او برای ساکنین قدیمی جیحون کاملا آشناست. علاوه بر تجهیزات قدیمی خیاطی در مغازه او می‌توان چیزهای قدیمی زیادی دید. او در هفتاد و هفت سالگی هنوز خیاط زبردستی است و مشتری های خاص خود را دارد. من هم گاهی کارهای جزیی خیاطی‌ام را به او می سپارم. همین امر موجب شد تا در مراجعات مختلف به خیاطی حمید این گزارش را تهیه کنم و در ادامه به دیگر مشاغل قدیمی تهران بپردازم.

کد خبر: 1287026