هم زمان با شام غریبان حسینی گروهی از دانشجویان و اعضای جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) با شعار: جامعه ای که آزاده ای چون حسین(ع) دارد چرا باید اسیر افیون و اعتیاد باشد، با حضور در منطقه اعتیاد زده فرحزاد تهران ضمن اعلام بیزاری از اعتیاد فراگیر در جامعه، از معتادان برای ترک اعتیاد و بازگشت به دامن جامعه دعوت به عمل آوردند.

کد خبر: 120539