از سمت قزوین که حرکت کنیم بعد از عبور از جاده ای کوهستانی ؛ در میان کوه هایی زرد و تقریبا خشک، روستای کوچکی احاطه شده در کمربندی سبز رنگ، خودنمایی می کند. نام این روستا انبوه است و آن کمربند سبز هم انارستان روستاست.

 

 

 

کد خبر: 687236