اولین همایش مدیران مسئولیت پذیر با رویکرد آشنایی با الزامات قوانین کار و تامین اجتماعی اسفند ماه امسال در هتل پارس تبریز برگزار می شود

 

کد خبر: 1331129