جلسه انتخاب شهردارشیراز درصحن علنی شورای شهربرگزارشدوسیداحسان اصنافی به عنوان شهردارشیرازانتخاب شد.

 

کد خبر: 1122578