کد خبر: 179450 A

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد

رییس سازمان توسعه تجارت از آغاز ثبت نام صادرکنندگان برای شرکت در این فرایند خبر داد و افزود: صادرکنندگان کشور می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی انتخاب صادرکنندگان نمونه با عنوان «نمونش» در صورت دارا بودن شرایط به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: رویکرد اصلی در انتخاب صادرکنندگان نمونه در سال جاری انتخاب بر اساس میزان ارزش افزوده محصولات صادراتی است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، ولی‌الله افخمی‌راد در تشریح سیاست‌های سازمان توسعه تجارت ایران در حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی گفت: در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ - ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ۵۰ اﻣﺘﯿﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن اﻣﺘﯿﺎز واﺣﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
وی افزود: در کنار شخصیت‌های حقیقی صادرکننده، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادراتی نیز می‌توانند، در این رقابت ملی شرکت کرده و در بخش ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها ثبت نام کنند.
افخمی‌ با اشاره به برگزاری هجدهمین سالروز ملی صادرات افزود: سازمان توسعه تجارت ایران طبق روال سال‌های قبل و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی، درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات کشور و تجلیل از آنان به عنوان صادرکننده نمونه است.
وی تاکید کرد: ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﯽ به مﺪت ۵ و ۳ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺑﻪﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﯽ نیستند، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ به ۱۰ درصد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رییس سازمان توسعه تجارت از آغاز ثبت نام صادرکنندگان برای شرکت در این فرایند خبر داد و افزود: صادرکنندگان کشور می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی انتخاب صادرکنندگان نمونه با عنوان «نمونش» در صورت دارا بودن شرایط به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.
افخمی در پایان خاطرنشان کرد: مهلت ثبت نام الکترونیکی تا ششم تیرماه سال جاری است و صادرکنندگان باید در این مدت، کد رهگیری دریافت نمایند و تا ۱۱ همین ماه نیز مدارک و مستندات خود را به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه ارائه کنند.
متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه اختصاصی نمونش به نشانی http: / / nemoonesh. tpo. ir مراجعه کنند.

ایران بخش خصوصی تجارت رقابت توسعه صورت رویکرد سیاست صادرکنندگان نمونه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر