کد خبر: 223655 A

معاون روابط کار وزارت تعاون؛

کارفرمایان ظرف مدت یک ماه بررسی های لازم را درباره افزایش پایه سنوات انجام و دیدگاه خود را حداکثر ظرف یک ماه اعلام کنند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دو دستور کار آخرین جلسه شورای عالی کار، گفت: کارفرمایان ظرف مدت یک ماه بررسی های لازم را درباره افزایش پایه سنوات انجام و دیدگاه خود را حداکثر ظرف یک ماه اعلام کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدحسن هفده تن درباره افزایش پایه سنوات کارگران، افزود: به منظور تقویت انگیزه های شغلی و ارتقا کیفیت و کمیت کار در بین کارکنان و همچنین افزایش بهره وری نیروی کار به ویژه مشاغلی نظیر سرپرستان و مدیران کارگاهها و ارج نهادن به سابقه خدمت کارگران با سابقه، یکی از دستورات کار آخرین نشست شورای عالی کار بررسی افزایش نرخ پایه سنوات کارگران در سال۹۴ برای کارگران قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، بود.

وی اظهار داشت: در این نشست پس از بحثو بررسی مفصل درباره موضوع یادشده مقرر شد، نمایندگان کارفرمایان ظرف مدت یک ماه بررسی های لازم را پیرامون موضوع، انجام و نظرات خود را حداکثر ظرف یک ماه به دبیرخانه شورای عالی کار اعلام کنند تا در نشست آتی مطرح و تصمیم های نهایی اتخاذ شود.

بررسی وظایف و اختیارات انجمن های صنفی

معاون روابط کار درباره دیگر دستور کار نشست شورای عالی کار گفت: در راستای افزایش اختیارات و آزادی عمل تشکیلات کارگری و کارفرمایی و همچنین توانمندسازی آنها با رویکرد کمک به اقتصاد کشور، دستور دیگر نشست در خصوص تغییر و اصلاح برخی از مواد آئین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات انجمن های صنفی و کانون های مربوطه(مصوب سوم آبانماه سال ۸۹) و همچنین اصلاح مقررات تدوین اساسنامه انجمن ها و کانون های مذکور بود.

هفده تن ادامه داد: پس از گفت وگوهای کارشناسی در این خصوص، تصمیم بر این شد که یک بار دیگر اصلاحات پیشنهادی در راستای تقویت و توانمندسازی تشکیلات، کمیته سه جانبه ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت طی جلسات مشترک مورد بازنگری قرار گرفته و نتایج حاصل از آن برای طرح در جلسه آتی آن، ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا ارائه کنند.

اقتصاد کشور بهره وری دولت روابط عمومی شورای عالی کار قانون کار کارشناسی نیروی کار وزارت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر