کد خبر: 413482 A

با موافقت هیات وزیران؛

هیئت وزیران، اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۴۹۳۰/ت۴۲۶۸۳هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در انتهای ماده (۱)، عبارت "صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و چنانچه تکالیف و مأموریت های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی‌ تأمین اعتبار خواهد شد." اضافه می شود.

 ۲- در ماده (۲)، عبارت "و به صورت شرکت سهامی‌خاص" پس از عبارت "برای مدت نامحدود" اضافه می شود.

۳- تبصره ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

"تبصره - افزایش سرمایه صندوق به تصویب مجمع عمومی ‌صندوق خواهد رسید."

۴- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- متن زیر جایگزین صدر ماده مذکور می شود:

"ماده ۵- هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت های زیر است:"

ب- متن زیر به انتهای بند (الف) ماده مذکور اضافه می شود:

"و شرکت های تعاونی سهامی ‌عام و شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اتحادیه‌های تعاونی، اتاق های تعاون و شرکت هایی که بیش از (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت های مذکور باشد که در این اساسنامه "اشخاص حقوقی بخش تعاونی" نامیده می‌شوند." پس از  عبارت "شرکت های تعاونی" اضافه می شود.

پ- در بند (ب)، عبارت «شرکت های تعاونی» به عبارت «اشخاص حقوقی بخش تعاونی»  اصلاح می‌شود.

ت- بند (ث) به شرح زیر اصلاح می شود:

"ث- جلب همکاری بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و صندوق های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده‌گذاری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون."

ث- در بند (ج)، واژه "متقابل" حذف می شود.

ج- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

"ح- کمک به ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی ضمانت سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تأسیس آنها با رعایت ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران و مواد (۱۰) و (۱۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ها."

چ- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

"تبصره ۲- صندوق می‌تواند در هر سال مالی حداکثر تا (۳۰%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (۵۰) نفر شاغل (S.M.E) با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تأمین نیاز حرفه ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد. چگونگی عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی‌تصریح شود."

۵- در انتهای بند (۲) ماده (۶)، عبارت "و سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری و سپرده گذاری‌های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط" اضافه می‌شود.

۶- ماده (۸) ‌به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"ماده ۸- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)

ب- وزیر جهاد کشاورزی

پ- وزیر صنعت، معدن و تجارت           

ت- وزیر امور اقتصادی و دارایی     

ث- رییس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی‏کشور"

۷- بندهای (۴) و (۷) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می شود:

"۴- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی ربط."

"۷- تصویب آیین نامه های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع ذی ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی."

۸- بند (۳) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

"۳- تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی."

۹- متن زیر به عنوان ماده (۲۰) اضافه و شماره ماده (۲۰) قبلی به (۲۱) تغییر می‌یابد:

"ماده ۲۰- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در مواردی که مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد."

این متن به موجب نامه شماره ۲۲۱۹/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ شورای نگهبان تأیید شده است.

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر