خبرگزاری کار ایران

ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۱۴ تیر + جدول

ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۱۴ تیر + جدول
کد خبر : ۱۵۰۱۰۵۸

ردیف

روز هفته

از ساعت

تا ساعت

ساعت فلکی

سعد / نحس

1

چهارشنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۳:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۰:۳۹:۰۰

شمس

سعد

2

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۰:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۱:۳۹:۰۰

زهره

سعد اصغر

3

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۱:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۲:۳۹:۰۰

عطارد

ممتزج (هم سعد و هم نحس)

4

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۲:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۳:۳۹:۰۰

قمر

تابع (براساس موقعیت)

5

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۳:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۴:۳۹:۰۰

زحل

نحس اکبر

6

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۴:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۵:۳۹:۰۰

مشتری

سعد اکبر

7

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۵:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۶:۳۹:۰۰

مریخ

نحس اصغر

8

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۶:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۷:۳۹:۰۰

شمس

سعد

9

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۷:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۸:۳۹:۰۰

زهره

سعد اصغر

10

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۸:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۰

عطارد

ممتزج (هم سعد و هم نحس)

11

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۰:۳۹:۰۰

قمر

تابع (براساس موقعیت)

12

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۰:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۱:۳۹:۰۰

زحل

نحس اکبر

13

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۱:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۲:۳۹:۰۰

مشتری

سعد اکبر

14

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۲:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۳:۳۹:۰۰

مریخ

نحس اصغر

15

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۳:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۴:۳۹:۰۰

شمس

سعد

16

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۴:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۵:۳۹:۰۰

زهره

سعد اصغر

17

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۵:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۶:۳۹:۰۰

عطارد

ممتزج (هم سعد و هم نحس)

18

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۶:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۹:۰۰

قمر

تابع (براساس موقعیت)

19

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۷:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۸:۳۹:۰۰

زحل

نحس اکبر

20

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۸:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۹:۳۹:۰۰

مشتری

سعد اکبر

21

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۱۹:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۲۰:۳۹:۰۰

مریخ

نحس اصغر

22

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۲۰:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۲۱:۳۹:۰۰

شمس

سعد

23

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۲۱:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۲۲:۳۹:۰۰

زهره

سعد اصغر

24

پنج شنبه

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۲۲:۳۹:۰۰

۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۲۳:۳۹:۰۰

عطارد

ممتزج (هم سعد و هم نحس)

ویژگی های هر کدام از سیاره ها

زحل: زحل نحس اکبر است، اما در این ساعت عقد قرارداد، تجارت، زراعت خوب می باشد، همچنین این ساعت کارهایی مانند انجام طلسم و... نتیجه خوبی دارد و هر شخصی که در این ساعت متولد شود دارای عمر طولانی و صاحب دولت می شود.

مشتری: مشتری سعد اکبر است و برای شروع کار، عیادت مریض، خرید، فروش، بریدن و همچنین خرید لباس نو، دعا کردن برای رسیدن به حاجات مناسب و خوب است. شخصی که در این ساعت متولد شود جز نیکوکاران دوران می شود. در این ساعت ملاقات با کافر، انجام کارهای خلاف و یواشکی شایسته نیست.

مریخ: نحس اصغر است و برای پوشیدن لباس نو مناسب است ولی برای انجام کارهایی ملاقات کردن بزرگان، انجام طلسم ها خوب نمی باشد. فردی که در این ساعت متولد می شود به ریختن خون علاقه دارد.

شمس: سعد اکبر است و برای برش دادن و به تن کردن لباس نو، خرید و فروش و انجام طلسم ها مناسب و خوب است. در مقابل برای کارهایی مانند انجام طلسم های بد، شر و حسد خوب نمی باشد. کودکی که در این ساعت متولد می شود علاوه بر داشتن عمری طولانی، علم و دانش زیادی نیز دارا می باشد.

زهره: سعد اکبر است و برای ازدواج، سفر رفتن، دعای محبت، عیادت از بیمار، پوشیدن لباس نو، برش لباس بسیار مناسب است. کسی که در این ساعت متولد می شودطرفدار و دوستدار خوشی، شادی و تفریح می باشد.

عطارد: عطارد سعد اصغر است و برای آموزش دادن کودک، نوشتن دعای محبت، الفت و شروع کارهای جدید، تعمیر کردن امام برای کارهایی مانند حجامت کردن، برش پارچه برای دوختن، کارهای پنهانی و معالجه بیمار مناسب نیست. کودکی که در این ساعت به دنیا می آید باهوش، عالم، زیرک می شود.

قمر: سعد اصغر است. برای نوشتن دعای محبت مناسب است. همچنین برای کارهایی مانند حجامت کردن، ارسال پیام، مصرف دارو، سفر رفتن و ... خوب است

زحل: زحل نحس اکبر است، اما در این ساعت عقد قرارداد، تجارت، زراعت خوب می باشد، همچنین این ساعت کارهایی مانند انجام طلسم و... نتیجه خوبی دارد و هر شخصی که در این ساعت متولد شود دارای عمر طولانی و صاحب دولت می شود.

مشتری: مشتری سعد اکبر است و برای شروع کار، عیادت مریض، خرید، فروش، بریدن و همچنین خرید لباس نو، دعا کردن برای رسیدن به حاجات مناسب و خوب است. شخصی که در این ساعت متولد شود جز نیکوکاران دوران می شود. در این ساعت  انجام کارهای خلاف و یواشکی شایسته نیست.

مریخ: نحس اصغر است و برای پوشیدن لباس نو مناسب است ولی برای انجام کارهایی ملاقات کردن بزرگان خوب نمی باشد.

شمس: سعد اکبر است و برای برش دادن و به تن کردن لباس نو، خرید و فروش مناسب و خوب است. در مقابل برای کارهایی مانند شر و حسد خوب نمی باشد. کودکی که در این ساعت متولد می شود علاوه بر داشتن عمری طولانی، علم و دانش زیادی نیز دارا می باشد.

زهره: سعد اکبر است و برای ازدواج، سفر رفتن، دعای محبت، عیادت از بیمار، پوشیدن لباس نو، برش لباس بسیار مناسب است. کسی که در این ساعت متولد می شودطرفدار و دوستدار خوشی، شادی و تفریح می باشد.

عطارد: عطارد سعد اصغر است و برای آموزش دادن کودک، نوشتن دعای محبت، الفت و شروع کارهای جدید، تعمیر کردن امام برای کارهایی مانند حجامت کردن، برش پارچه برای دوختن، کارهای پنهانی و معالجه بیمار مناسب نیست. کودکی که در این ساعت به دنیا می آید باهوش، عالم، زیرک می شود.

قمر: سعد اصغر است. برای نوشتن دعای محبت مناسب است. همچنین برای کارهایی مانند حجامت کردن، ارسال پیام، مصرف دارو، سفر رفتن و ... خوب است

 

قمر در عقرب چه زمانی است

در آسمان، ما 12 صور فلکی اثر گذار داریم که اسامی آنها به ترتیب: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، و حوت می باشد که معادل ماه های فروردین تا اسفند است. زمانی که آفتاب در ماه عقرب قرار می گیرد به آن شمس در عقرب و هنگامی که ماه در برج عقرب قرار بگیرد، به آن قمر در عقرب می گویند. استفاده از ابزارهای نجومی مخصوص برای تشخیص آن به کار می رود. برخی از تقویم های ستارشناسی زمان قمر در عقرب را بیان می کند. قمر در عقرب با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست. مگر اینکه با صورت های فلکی و ماه های آن آشنا باشید، در هنگام شب از راه فاصله ای که بین ماه و صور عقرب باشد می توانید وقت قمر در عقرب را تشخیص دهید. منظور از قمر در عقرب این است که در یک ماه قمری، کره ماه یک چرخش کامل به دور آن می گردد و از این رو در هر ماه قمری یک مرتبه از برج عقرب گذر می کند. 

 

ساعات سعد و نحس با توجه به روزهای هفته

یک نوع دیگری از تقسیم بندی روزهای سعد و نحس وجود دارد که با توجه به روزهای هفته انجام می شود. در حالت کلی روزهای هفته و 24 ساعت شبانه روز به 2 بخش سعد و نحس تقسیم شده که هر کدام نیز دارای قسمت های اکبر و اصغر می باشند و به یک سیاره اشاره می کنند. جدول زیر ساعات سعد و نحس روزهای هفته را که از کتاب معتبر مجربات باقر گرفته شده است، بیان می کند.

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

ساعت اول

زحل

شمس

قمر

 مریخ

 عطارد

  مشتری

 زهره

ساعت دوم

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

ساعت سوم

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

ساعت چهارم

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

ساعت پنجم

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

ساعت ششم

عطارد

مشتری 

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

ساعت هفتم

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

ساعت هشتم

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

ساعت نهم

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

ساعت دهم

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

ساعت 11 ام

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

ساعت 12 ام

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری


ساعات نحس و سعد در شب های ایام هفته

ایام هفته

شب شنبه

شب یکشنبه

شب دوشنبه

شب 3 شنبه

شب 4 شنبه

شب 5 شنبه

شب جمعه

ساعت اول

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

ساعت دوم

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

ساعت سوم

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

ساعت چهارم

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

ساعت پنجم

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

ساعت ششم

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

ساعت هفتم

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

ساعت هشتم

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

ساعت نهم

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

ساعت دهم

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

ساعت 11 ام

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

ساعت 12 ام

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
   پیشنهاد امروز