کد خبر: 165255 A

در یک - دو ماه اخیر انبوه سازان با توجه به افزایش هزینه های ساخت و دستمزد کارگران خواستار افزایش قیمت واحدهای مسکونی مسکن مهر هستند / با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت مصالح باید این دستورالعمل عملیاتی شود.

دستورالعمل جدیدی برای افزایش قیمت مسکن مهر در حال بررسی است که بر اساس آن دو دستورالعمل قبلی فسخ می شود و طبق دستورالعمل سوم قیمت هر واحد محاسبه و اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قیمت مسکن مهر تاکنون در دو مرحله افزایش یافته که مرحله اول آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ بود که ۱۳ درصد به قیمت این واحدها افزوده شد و مرحله دوم افزایش قیمت سال گذشته بود که بسته به وضعیت ساخت هر پروژه در هر شهر اعمال شد. اما در یک - دو ماه اخیر انبوه سازان با توجه به افزایش هزینه های ساخت و دستمزد کارگران خواستار افزایش قیمت واحدهای مسکونی مسکن مهر هستند.

آنها تاکید دارند دستورالعمل افزایش قیمت مسکن مهر باید با شفاف سازی و جزئیات اجرایی بیشتری همراه شود.

ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه سازان تهران درباره نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر گفت: این دستورالعمل آیتم های مختلفی دارد که باید دنبال شود چون این موارد به صورتی است که تعبیرهای یکسانی از آن وجود ندارد، لذا باید جزئیات آن به صورت شفاف و یکنواخت اعلام نهایی شود.

وی افزود: ضرایبی در این دستورالعمل وجود دارد که باید کاملا مشخص شود که چه زمانی ساخت آغاز شده و چه زمانی خاتمه یافته است، در حالی که بعضی از استان ها این دستورالعمل را اجرا نمی کنند.

رییس کانون سراسری انبوه سازان تهران با بیان این که با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل های یک و دو از بین می رود، افزود: قرار است در اولین فرصت در جلسه با قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر جزئیات و شفاف سازی آن اعلام شود.

وی تاکید کرد با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت مصالح باید این دستورالعمل عملیاتی شود.

رهبر تاکید کرد با شفاف سازی و اعلام جزئیات می توان دستورالعمل شماره سه را عملیاتی کرد که به استناد آن دستورالعمل شماره سه برای نحوه محاسبه ما به التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر به شرح زیر است:

طبق این دستورالعمل صرفا تا سقف مبلغ ۳۳۰ هزار تومان از قیمت تفاهم نامه های اولیه(بدون احتساب آسانسور) اعمال و در صورت این که مبلغ تفاهم نامه ی اولین بیش از ۳۳۰ هزار تومان باشد، مبلغ مازاد بر ۳۳۰ هزار تومان از مبلغ ۳۳۰هزار تومان کسر و مابه التفاوت براساس مبلغ باقی مانده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مابه التفاوت پیش بینی شده در این دستورالعمل به مبالغ مندرج در تفاهم نامه های منعقده تعلق گرفته و سقف حداکثر مبالغ پرداختی بوده و مبالغ پرداخت شده براساس دستورالعمل های ابلاغی شماره یک و دو قبلی از این مقدار کسر می شود.

زمان باقی مانده پروژه مطابق مفاد تفاهم نامه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و بر اساس درصد باقی مانده کار محاسبه و مبنای تحویل را تمام کل تفاهم نامه قرار می گیرد.

مدت دو ماه بابت فعال نمودن پروژه به زمان مذکور اضافه می شود و پس از این تاریخ هیچ گونه وجهی از بابت این دستورالعمل پرداخت نخواهد شد.

درصد پیشرفت فیزیکی در تاریخ های پایان مدت تفاهم نامه و ابلاغ این دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرد و محاسبه و پرداخت مبلغ این دستورالعمل می تواند براساس اتمام عملیات(ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی) هر کدام از بلوک های ساختمانی انجام پذیرد. تعیین درصد پیشرفت فیزیکی در تاریخ پایان مدت تفاهم نامه و تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و درصد پیشرفت فیزیکی باقی مانده پروژه با تایید مدیران کل راه و شهرسازی استان ها / مدیران عامل شهرهای جدید / مدیران کل بنیاد مسکن، مدت دو ماه بابت فعال کردن پروژه به زمان مذکور اضافه می شود.

تعیین مبلغ کارکرد براساس درصد پیشرفت فیزیکی پروژه در تاریخ پایان مدت تفاهم نامه و تاریخ ابلاغ این دستورالعمل با تایید مدیران کل راه و شهرسازی استان ها / مدیران عامل شهرهای جدید / مدیران کل بنیاد مسکن. محاسبه مبلغ کارکرد متوسط سه ماهه: استخراج شاخص های رشته ابنیه مربوط به سه ماههی چهارم سال ۱۳۹۰ و سه ماهه دوره های کارکرد از سال ۱۳۹۱ به بعد از جدول ذیل(شاخص رشته ابنیه) در محاسبه این دستورالعمل ملاک قرار می گیرد که از محاسبه شاخص رشته های تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی صرف نظر شده است.

برای محاسبه دوره کارکرد می بایست کارکردها از اولین دوره سه ماهه مورد عمل و تا سقف مبلغ متوسط دوره کارکرد درج و در صورت وجود مبلغ مازاد، به دوره بعدی انتقال یابد.

پس از محاسبه مبلغ جبرانی این دستورالعمل می بایست کلیه پرداخت های قبلی از محل دستورالعمل های شماره یک و دو کسر و باقی مانده متناسب با پیشرفت کار با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط تفاهم نامه منعقده در وجه انبوه ساز پرداخت گردد، در صورتی که در زمان محاسبه این مبلغ، حاصل تفریق فوق منفی گردید مبلغ آن دوره صفر در نظر گرفته می شود و اجرای این دستورالعمل منوط به امضای الحاقیه ای است که به همراه این دستورالعمل ابلاغ می شود.

افزایش قیمت انقلاب اسلامی جدول دستمزد روابط عمومی شاخص قیمت حامل های انرژی قیمت مسکن مسکن مهر وزیر راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر