کد خبر: 106962 A

با حکم وزیر راه و شهرسازی

پیش از این مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل به عنوان رییس هیات مدیره شرکت نیز محسوب می‌شد که برای اولین بار جدا از مدیرعامل، رییس هیات مدیره برای این شرکت در نظر گرفته شده است.

با حکم وزیر راه و شهرسازی، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تغییر یافتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس رحمتی وزیر اسبق راه و ترابری و علی نورزاد به جای احمد صادقی، به ترتیب با عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل منصوب شدند.

نورزاد پیش از این رییس داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق(ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒاس‌پور) بود.

همچنین معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران و عضو و دبیر کمیسیون تحول اداری این شرکت از دیگر سوابق کاری نورزاد است.

پیش از این مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل به عنوان رییس هیات مدیره شرکت نیز محسوب می‌شد که برای اولین بار جدا از مدیرعامل، رییس هیات مدیره برای این شرکت در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، احمد صادقی در گفتگویی با ایلنا خواستار باقی ماندن در دولت یازدهم بود که محقق نشد، معاون سابق وزیرراه و شهرسازی از نیروهای کاری بود که به اذعان بسیاری از کارشناسان کارنامه خوبی برجای گذاشت.

ایران حمل و نقل دولت مدیر عامل شرکت معاون معاونت برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی توسعه هیات مدیرعامل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر