کد خبر: 248699 A

بر اساس مصوبه هیئت وزیران صورت گرفت؛

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، حد نصاب معاملات شهرداری ها بر اساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم، به روز شد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، حد نصاب معاملات شهرداری ها بر اساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم، به روز شد.
به گزارش ایلنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است:


«الف - حد نصابهای مقرر در ماده(۲) آیین نامه مالی دهیاری ها، ماده(۱) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده(۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران به ترتیب برابر پنجاه درصد، هشتاد درصد و یکصد درصد نصاب معاملات موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ - تعیین می شود.
ب - حدنصاب های مقرر در بندهای(الف)،(ب) و(ج) ماده(۴)، قسمت اخیر ماده(۱۶) و ماده(۲۰) آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح زیر افزایش می یابد:
۱ - در بند(الف) ماده(۴): مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال.
۲ - در بند(ب) ماده(۴): به ترتیب مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
۳ - در بند(ج) ماده(۴): مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
۴ - در ماده(۱۶): به ترتیب از مبلغ دویست و چهل میلیون ریال به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال سالانه و از مبلغ بیست میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال ماهانه.
۵ - در ماده(۲۰): از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ دو میلیارد ریال.
الف - حد نصاب های مقرر در ماده(۲) آیین نامه مالی دهیاری ها، ماده(۱) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده(۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران به ترتیب برابر پنجاه درصد، هشتاد درصد و یکصد درصد نصاب معاملات موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ - تعیین می شود.
ب - حدنصاب های مقرر در بندهای(الف)،(ب) و(ج) ماده(۴)، قسمت اخیر ماده(۱۶) و ماده(۲۰) آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح زیر افزایش می یابد:
۱ - در بند(الف) ماده(۴): مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال.
۲ - در بند(ب) ماده(۴): به ترتیب مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
۳ - در بند(ج) ماده(۴): مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
۴ - در ماده(۱۶): به ترتیب از مبلغ دویست و چهل میلیون ریال به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال سالانه و از مبلغ بیست میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال ماهانه.
۵ - در ماده(۲۰): از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ دو میلیارد ریال.
ج - حد نصاب های مقرر در بندهای(الف)،(ب) و(ج) و تبصره(۱) ماده(۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر افزایش می یابد:
۱ - در بند(الف): مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال.
۲ - در بند(ب): به ترتیب مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیاردریال.
۳ - در بند(ج): مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
۴ - در تبصره(۱): مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به سه میلیارد ریال.
د - نصاب های موضوع بندهای(ب) و(ج) این تصویب نامه سالانه متناسب با درصد تغییرات نصاب معاملات موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - افزایش می یابد.
ج - حد نصاب های مقرر در بندهای(الف)،(ب) و(ج) و تبصره(۱) ماده(۳۳) آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر افزایش می یابد:
۱ - در بند(الف): مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال.
۲ - در بند(ب): به ترتیب مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
۳ - در بند(ج): مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
۴ - در تبصره(۱): مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به سه میلیارد ریال.
د - نصاب های موضوع بندهای(ب) و(ج) این تصویب نامه سالانه متناسب با درصد تغییرات نصاب معاملات موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - افزایش می یابد.»

از جمله ویژگی‌ها و مزیتهای تصمیم هیئت وزیران عبارتنداز:
- به‌روزرسانی نصاب یادشده براساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم
- ایجاد هماهنگی بین نصاب معاملات شهرداری‌ها با معاملات دولتی با توجه به افزایش نصاب معاملات دولتی در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۳
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۲۹/۱۰ / ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

آیین نامه اسحاق جهانگیری تورم شرایط اقتصادی شهرداری شهرداری تهران قانون معاون اول رئیس جمهور وزارت کشور ریال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر