کد خبر: 212859 A

با تصویب هیئت دولت:

عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان(به جز در موارد مذکور در بندهای ۱ و۲ این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال موجب بر هم خوردن توالی می‌شود وبیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل ۲۵ سال تمام درمشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

هیأت وزیران با اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، در جلسه ۲۶/۵ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون کار ورفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲و۷۷ وتبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰ - موضوع مصوبه شماره ۱۵۳۶۵ / ت۳۶۰۰۵ ه مورخ ۵/۲ / ۱۳۸۶ واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

۱ - ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - جزء ط بند ۲ حذف می شود

ب - متن زیر جایگزین بند ۳ و جزءهای آن می‌شود:

۳ - علاوه بر موارد مذکور در بند ۲ این ماده عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال وکمتر از آن موجب برهم خوردن توالی نمی‌شود. موارد و مدت‌های موضوع بند ۱ این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

متن زیر به عنوان بند ۴ اضافه می‌شود:

۴ - عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان(به جز در موارد مذکور در بندهای ۱ و۲ این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال موجب بر هم خوردن توالی می‌شود وبیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل ۲۵ سال تمام درمشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

۲ - ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۴ - کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های ۴و۶بند ب ماده واحده قانون یادشده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۴/۷ / ۱۳۹۳ ابلاغ کرده است.

آیین نامه اشتغال بازنشستگی بهداشت درمان و آموزش تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی قانون معاون اول رئیس جمهور وزارتخانه هیئت دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر