کد خبر: 210386 A

از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛

بر اساس این مصوبه استانداری سمنان مجاز است حداکثر به میزان ده درصد از اعتبار انجام اقدامات مقابله و پیشگیری با حوادثغیر مترقبه را به صورت هزینه ای اقدام نمایید.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه اختصاص یکصدوپنجاه میلیارد ریال برای مقابله با حوادثغیر مترقبه در سمنان را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۹۳.۷. ۶ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد اصل یکصد و سی هشتم قانونی اساسی موافقت کرد مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد(۱۵۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند(ش) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، در اختیار استانداری سمنان قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

بر اساس این مصوبه استانداری سمنان مجاز است حداکثر به میزان ده درصد از اعتبار انجام اقدامات مقابله و پیشگیری با حوادثغیر مترقبه را به صورت هزینه ای اقدام نمایید.

همچنین استانداری سمنان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی در روند انجام موارد یادشده، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.

این مصوبه در تاریخ ۹۳.۷. ۸ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

اسحاق جهانگیری تملک دارایی رئیس جمهور رییس جمهور سرمایه قانون برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات مدیریت بحران معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر