در اثر گرد و غبار؛

ایلنا: خیزش باد شدید و گرد و خاک، دید افقی را در حاجی آباد زیرکوه به ۳ هزار متر کاهش داد.