در گفت و گو با ایلنا مطرح شد ؛

ایلنا: نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه نزدیک به 500 روستا در خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می…