کد خبر: 236620 A

بنا به موافقت و تصویب رئیس قوه قضائیه با تغییر ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی در این سازمان ایجاد شد.

با تصویب رئیس قوه قضائیه، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی شد.

به گزارش ایلنا، بنا به موافقت و تصویب رئیس قوه قضائیه با تغییر ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی در این سازمان ایجاد شد.

در راستای بهبود سیستم ها و تحولات صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین با عنایت به چشم انداز ترسیم شده، ساختار تشکیلاتی این سازمان با تصویب ریاست قوه قضائیه تغییر نمود.

در تشکیلات جدید سازمان ثبت چهار معاونت، ۱۹ اداره کل ستادی و ۳۱ اداره کل استانی و بنا به اهمیت حوزه مالکیت معنوی، یک مرکز مستقل مالکیت معنوی پیش بینی گردیده است.

این مرکز با هدف ایجاد نظام پویا و کارآمد با سازوکار اجرایی قوی و مؤثرتر و بهره گیری از فنآوری های نوین در ثبت ملی و بین المللی مالکیت های معنوی و در راستای ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ تأسیس گردیده است.

بر اساس قانون مذکور نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذیربط بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی و طرح صنعتی نیز توسط مرکز مالکیت معنوی این سازمان انجام می گیرد.

بر این اساس طی حکمی از سوی دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد حسن کیانی به عنوان رئیس مرکز مالکیت معنوی این سازمان منصوب شد.

این مرکز دارای پنج معاونت شامل دو معاونت عمومی و سه معاونت تخصصی با عناوین «معاونت ثبت اختراعات» با دو اداره «ثبت اختراعات داخلی» و «ثبت بین المللی اختراعات»، «معاونت ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی» با دو اداره «ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی داخلی» و «ثبت بین المللی علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی» و «معاونت ثبت طرح های صنعتی» با یک اداره «ثبت طرح های صنعتی» می باشد.

جمهوری اسلامی ایران قانون قوه قضائیه معاون کشور سازمان ثبت اسناد معنوی مالکیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر