کد خبر: 239613 A

احمد ناطق نوری در گفت و گو با ایلنا:

دنبال علت خاصی در زمینه کاهش بهای نفت نگردید تمام این کارها شیطنت عربستان است، سیاستهای این کشور همیشه با ما متفاوت است و ما باید با آمادگی کامل در این کشمکش حضور داشته باشیم.

عضو سابق دو دوره کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مدیریت حال حاضر نفت راضی بود و زنگنه را بهترین فرد برای تصدی این وزارت خانه بعد از آن دوران وحشتناک دانست که توانایی سرو سامان دادن به این وزارتخانه را دارد.

احمد ناطق نوری در گفت و گو با ایلنا در خصوص درآمدهای اقتصادی دولت احمدی نژاد گفت: متاسفانه احمدی نژاد قدر این در آمد تاریخی را ندانست به طوری که اگر از زمان قاچار تا پیش از دولت اول وی را در خصوص درآمد بررسی کنیم باز هم به درآمد بدست آمده در این هشت سال دست پیدا نمی کنیم. البته دولت گذشته در همه کار ها تک بود چراکه پروندهای فسادی شکل گرفته است که هر روز باید منتظر شکل جدیدی از آن باشیم و به طور کلی در دولت آقایان ما انواع شاهکارها را دیدیم.

وی در خصوص تعامل دولت و مجلس کنونی نیز گفت: مردم تعامل و توسعه را می خواهند، در وضعیت حال حاضر اقتصادی و فشار تحریم ها باید تعامل ها بین دولت و مجلس بیشتر باشد.

وی سپس در خصوص سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: دنبال علت خاصی نگردید تمام این کارها شیطنت عربستان است، سیاستهای این کشور همیشه با ما متفاوت است و ما باید با آمادگی کامل در این کشمکش حضور داشته باشیم.

احمدی نژاد درآمد دولت دولت و مجلس عربستان قیمت نفت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نفت وزارتخانه شیطنت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر