کد خبر: 232736 A

در مقایسه با سال آبی گذشته،

حوضه مرکزی کشور نیز در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۲درصد کاهش حجم بارندگی و در مقایسه با درازمدت افزایش ۱۶ درصدی را به همراه داشته است.

حجم بارش ها در شش حوضه اصلی کشور در مقایسه با دوره درازمدت ۲۴ درصد و در مقایسه با سال آبی قبل ۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش ایلنا، میزان بارش ها در حوضه دریای خزر طی سال آبی جاری در مقایسه با دوره درازمدت۶۹ درصد و در قیاس با مدت مشابه سال آبی قبل، ۳۹ درصدافزایش یافته است.

همچنین حوضه آبریز خلیج فارس با ۱۰ درصد افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت و۱۶ درصد کاهش بارندگی در مقایسه با سال آبی گذشته مواجه بوده است.

بارندگی ها در حوضه دریاچه ارومیه نیز ۷۷ درصد در مقایسه با درازمدت افزایش یافته است.

حوضه مرکزی کشور نیز در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۲درصد کاهش حجم بارندگی و در مقایسه با درازمدت افزایش ۱۶ درصدی را به همراه داشته است.

حوضه های مرزی شرقی در مقایسه با درازمدت کاهش ۵۵درصدی بارش را داشته است و حوضه آبریز سرخ نیز در مقایسه با سال آبی گذشته رشد ۳۳ درصدی بارشها را به همراه داشته است.

همچنین میزان بارش ها در حوضه های خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق، سرخس و دریای خزر ۷۶،۱۳۳، ۲۹،۵، ۴۸ و ۱۹۱میلیمتر گزارش شده است.

بارش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر