کد خبر: 744719 A

از تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه صنعتی فعال در سال ١٣٩٥،‌٢٤٩٨١ کارگاه (‌٧٩,٨ در صد)‌ در طبقه ٤٩-١٠ نفر کارکن و ٦٣٢٧ کارگاه ( ٢٠.٢ در صد) در طبقه ٥٠ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٥ تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال ١٣٩٤ ،‌٦,٤ در صد کاهش دارد .

از تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه صنعتی فعال در سال١٣٩٥، ٢٤٩٨١ کارگاه (‌٧٩,٨ در صد)‌ در طبقه ٤٩-١٠ نفر کارکن و ٦٣٢٧ کارگاه ( ٢٠.٢  در صد) در طبقه ٥٠ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.

تعداد کارگاه‌های صنعتی ٤٩-١٠  نفر کارکن فعال در سال ١٣٩٥، ‌٧,٨ در صد و کارگاه‌های صنعتی ٥٠ نفر کارکن و بیشتر فعال،‌ ٠.٥ درصد  نسبت به سال ١٣٩٤ کاهش داشته است.

بر اساس نتایج این طرح،‌ تعداد کارگاه‌های غیر فعال صنعتی، ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٥،‌برابر با ٣٠٧٩ و در سال ١٣٩٤،‌برابر با ٣٣٢٤ کارگاه بوده است.

درصد کارگاههای غیر فعال صنعتی در سال ١٣٩٥برابر با ٨,٢ در صد بوده است که نسبت به سال ١٣٩٤ تغییری نداشته است.‌

 

اشتغال مرکز آمار ایران صنعتی کارگاه کارکن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر