کد خبر: 670770 A

 

درصد تغییرات

تغییرات

1395

1396

شــــرح

تولید - هزار تن :

8.5 %

321

3,768

4,089

محصولات گرم (شامل سبا)

13.4 %

174

1,295

1,469

محصولات سرد

4.1 %

12

284

296

محصولات پوشش دار

36.3 %

263

724

987

سایر محصولات

12.7 %

770

6,071

6,841

مجموع تولید

 

 

درصد تغییرات

تغییرات

1395

1396

شــــرح

مقادیر فروش - هزار تن :

0.5 %

22

3,993

4,015

محصولات گرم (شامل سبا)

6.7 %

92

1,380

1,472

محصولات سرد

0.9 %

3

288

291

محصولات پوشش دار

124.6 %

671

539

1,210

سایر محصولات

12.7 %

788

6,200

6,988

مجموع فروش

 

 

 

 

 

پوشش فولاد مبارکه مجمع محصولات نمودارهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر