کد خبر: 653755 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار سال ١٣٩٧ به عدد ١٣٣,٢٣ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (١١٤.٧٣)، ١٦.١٢ درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٢٢.٧٠)، ٨.٥٨ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ٤.٦٤- می باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان سال ١٣٩٦ (٨.٠٧- درصد)، افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار سال ١٣٩٧ به عدد ١٣٣,٢٣ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (١١٤.٧٣)، ١٦.١٢ درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٢٢.٧٠)، ٨.٥٨ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ٤.٦٤- می باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان سال ١٣٩٦ (٨.٠٧- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهارسال ١٣٩٧ به عدد ١٣٢,١٢ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (١١٧.٥٧)، ١٢.٣٨ درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١٨.٠٣)، ١١.٩٤ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج­ بار در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ٠.٣٩- می باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان سال ١٣٩٦ (٥.١٧- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل بهار سال ١٣٩٧ به عدد ١٣٤,٤٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (١٠٩.٦٢)، ٢٢.٦٧ درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٢٣.٣٣)، ٩.٠٤ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میان­بار در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ٣.٧٣- می باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان سال ١٣٩٦ (٧.٠٢- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل بهار سال ١٣٩٧ به عدد ١٣١,١٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (١٢٤.٧٤)، ٥.١٦ درصدافزایش و شاخص فصل مشابه سال قبل (١٢٥.٤٤)، ٤.٥٧ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کم­بار در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ٩.٨٣- می باشدکه نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٢.٤٨- درصد)، افزایش داشته است.

 

ایران برق تورم زمستان شاخص کل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر