کد خبر: 626723 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر است با ٢٦٩,٧، که به ترتیب نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣.١ درصد افزایش یافته است. تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١٥.٥ درصد است.

به گزارش ایلنا، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر است با ٢٦٩,٧، که به ترتیب نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣.١ درصد افزایش یافته است. تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر  با ١٥.٥ درصد است.

 

شاخص زراعت و باغداری

- شاخص "زراعت و باغداری" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ٢٩٣,٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٥٠.٧ و ١٦.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ١٧.٢ درصد افزایش می باشد.

- شاخص گروه "غلات" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ٢٢٦,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ١٠.٤ و ٢٠ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٣.٢ درصد افزایش می باشد.

- شاخص گروه "میوه‌ها و میوه‌های آجیلی" در فصل زمستان سال ١٣٩٦برابر با ٣٦٨,٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ١٣٠.٥ و ٥٣.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٧.٢ درصد افزایش می‌باشد.

- شاخص گروه "سبزیجات" در فصل زمستان سال ١٣٩٦برابر با ٢٤١ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠,٩ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٧.٤ درصد افزایش می‌باشد.

- شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ١٩١,٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ١.٦ و ٢٢.٧ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٤ درصد کاهش می باشد.

شاخص دامداری سنتی

- شاخص "دامداری سنتی" در فصل زمستان سال ١٣٩٦برابر با ٢١٨,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٠.٥ و ١١.٨ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ١١.٧ درصد افزایش می باشد.

- شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل زمستان سال ١٣٩٦برابر با ٢٠٣,٣ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ١١.٩ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ١٨.٤ درصد افزایش می باشد.

- شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ٢١٦,٣ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل ٠.٤ و ١٠.١ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ١٠.٦ درصد افزایش می‌باشد.

- شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ٢٠٢,٤  است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١.٠ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ١٧.٣ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٢.٨ درصد افزایش می‌باشد.

- شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل زمستان سال ١٣٩٦برابر با ٢٤٢,٣ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل ٢.٦ و ٩.١ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٣.٤ درصد افزایش می‌باشد.

ایران تورم زمستان سبزیجات شاخص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر